ןושארה הנשה םוי

,רנבא

.הכמו רזוח ןוסאה םוי .דובאה ןמזה ,תכלמ דמע ןמזהו - הרבע הנש
.םעוה שמשה קרבו ,ריחשה - םימשה לוכת
.רנבא תא תוכבל םיאב דחי ונלוכ בוש
הזה םויה לפנ לודגו רש יכ ועדת אולה ....רנבא ינפל ודפסו םיקש ורגיח ,םכידגב וערק ....דוד רמאיו"
."לארשיב

,ער אוביו יתיוויק בוט יכ" ...."ישפנ רמב החישא ,יחור רצב הרבדא ,יפ ךשחא אל ינא םג" :בויא רמאמכו
."לפוא אוביו רואל הלחייאו

."וגאדת לא - םכלוכ תא בהוא ינא" :ךויחב ונל רמוא ץצונהו יתוכמסה ,קומעה ךטבמ ?רנבא תא תוכבל

.םיקתרמ הכ ,םיאלמ הכ ובתכנש םיקרפה ךא ,םלשוה אלש ףד ומכ ,םת אלש רפסכ ךייח רופס

ינב ,רסח הכ התאו .םייחו םיתמ...םיתמו םייח לש היבוברע .יתיא יח התאו ,ךתא תמ וקלחו ערקנ יבל
.רנבא ירבח ,ריעצה

.ואולמו םלוע אוה ירהו ?רנבאל דופסל

הז רנבא

.םלוכ לע בוהאו ותלוז תא בהוא - א
שפנ ריבא
.םדא
תונורשכ ךורב - ב
.המכחו הניב לעב
.ןכייחו חמש ,הבוט המשנ - נ
,שוחנו ץרחנ
,ויתונורקעל ןמאנ
וירבחלו ותחפשמל ןמאנ
.ץרענ
ליבומו גיהנמ - םלוכל ןושארו שאר - ר
שיגר
.לכל יואר

.ךדובכ ךותמ לכה ךא ,ךתוא יתכבה םא יל לחמו יל חלס רנבא

.עיפשמ םג ,עיפשמו ףיסומ התאו הבחר הכ תאצמש השינה ,רנבא

.בוהאל תעדי התא קרש יפכו ונבהא דימתש יפכ בוהאל ךישמנו ,רנבא ךתוא םיבהוא ונא-
.תייהש המ לע תואגתהל ךישמנו רנבא ךב םיאג ונא-
.ונתמשנ תולכ דע ךילא עגעגתהל ךישמנ-

.הכמו רזוח ןוסאה םוי .דובאה ןמזה ,תכלמ דמע ןמזהו - הרבע הנש
.םעוה - שמשה קרבו ,ריחשה - םימשה לוכת

."ךל אבש ןאל סוט ,םימשה תא ךותח ,לזוג ףוע" -התאו

,רשי ךל"
,דבל ךל
,דחפת לא
,סעכת לא
,םימת ךל
."דחא ךל
.ןושארה הנשה םוי .אבאישארה ףדל הרזח