דיתעל רנבא לש ויתויפצ

דחא לכ ומשרו ,םיפוצב רנבא לש ודודג , "דעי" דודג ירבח וסנכתה 13.2.97 םויב
ונמטוה םיפדה .דיתעה תארקל םהיתווקתו םהיתופיאש ,םהייוואמ תא ףד לע תחאו
המ חכווהלו 13.2.2002 ב רתוי רחואמ םינש שמח םתוא חותפל הנווכ ךותמ המדאב
.םינש ןתוא ךלהמב םשגתה

:בתכנ וב ,ובתכמ תא חותפל רנבא לש וירבח ושקב ןוסאה רחאל דימ

.עיפשהל םשו ,ילש השינה תא אוצמל ,דחא רבד הז - הצור ינאש רבדה"

הזיאב אבצב ןיידע יתראשנ ינא הלאה תורושה תא םיארוק ונחנאש וישכעש חוטב ינא
.םולכ השוע אלש דחא דוע םתס אל .ץיפש דיקפת

רקעה לבא - יל ךלוה ךכ לכ אלו ילש םייחה תא עבקל הצור ןיידע ינא זא ומכ חטב
.תוסנל

בושחל אל עוסל - רפסה תיב םויס ירחא השפוח יל התייהש ירחא הז אבצב יתראשנ םא
זא CLUB MED ב דובעל הצור ינא .חיוורמ ינאש ףסכה םע תויחל טושפ - רבד םוש לע
.םש יתייהש הווקנ

ינא הז לע לכתסמ ינאש וישכע - דומלל יתלחתה רבכ חטב זא אבצב יתראשנ אל םא
חותפל הצור ינא ,ותיא תדבוע תניע ירה - אבאל רושק היהי אלש והשמב קוסעל הצור
.ףיכ םע הדובע תושעל - רבח דוע םע ילשמ קסע

,בתכמה תא ארקא ינאשכ היהי המ עדוי ימ .ילש הרבח הגנ הזה ןמזב םינש 5 ינפל
,ץמוא יתחקל תמאב תחא םעפ - יתיא ןיידע איה הזה בתכמה תא ארוק ינאש יאוולה
.םלתשי הזש הווקנ

".טוידא רותב ,םתס םאו טבש זכרמ רותב םא םיפוצל רזוח ינא אבצה ףוסב - עדוי ינא

.(רנבא לש ותבצמ לע טורח הז בתכמב ןושארה טפשמה)

ישאר ףדל הרזח