רנבאל םיבתוכ םירבח

----ל

אל םצעב לבא הזה רבדה תא ילבקת ךיא עדוי אל ינאו - ןמזמ רבכ ךתא רבדל יתיצר
תעדוי תא ילוא .ןטבה ךותב יל םיאצמנש תושגרהמ רטפיהל הצור ינא יכ - יל תפכיא
ותואב יתיא תויהל טושפ הכירצ תא יתעד יפלו .ךתוא בהוא טושפ ינא לבא אל ילואו
.לג
לכ .ךתוא בהוא דימת ינא תונבה לכ ןיב ךא תונבב בהאתמו ךלוה ינא המלש הנש
( ---- םע יתייהשמ ץוח) ךילע יתבשח ןמזה בור יכ תושגר טעמכ ילב ויה םירבדה לכ םיעטקה
.תרחא תחא אלו ךתוא קרו ךתוא הצור ינאש יתנבה םצעב וישכע קר רוציקב
םינפ לא םינפ ךתא רבדל "הנש" רבכ הסנמ ינא טושפ בתכמב אצי הזש עורג הרכשא הז
.אצוי אל - ךלוה אל טושפ הז לבא
םירוביד קר ויהי לכה אל הככו םילימהמ טלמיהל ילכות אל טושפ הככש יתטלחה זא
.םילימ םג קלח אלא
וילא סחייתהל םיכירצ אל זא דחא ףאל םולכ זיזמ אל אוה הזה בתכמה םא םג - יעמשת
.תא םגו ינא םג
הלחא ךל (היהי) היהתש זא ךל דיגהל יל ןיא הברה האור תא הנה

בהוא יל ינימאתו

רנבא

(המכ עדוי אל) ןמז הברה ינפל יתבתכש ריש

דחוימו ךושח ברעב הז היה
דרי םשגהו יתבשח ךיילע
דמחנ שממ הז
בשוח והשימש תעדל
דמחנ אל הז לבא
ןגוה סחי ןיאשכ

ךב תעגל יל ינת זא
רחואמ היהיש ינפל
רחמל תוכחל לוכי אל ינא

ימצע םע דקור
דרוי םשגהו
תופיט קר שיש ןבצעתמ ינאו
תעמוש תא ןתוא
.אל יתוא ךא

ןמז דוע יל ןיא
ךב תעגל יל ינת זא
רחואמ היהיש ינפל
.רחמל תוכחל לוכי אל ינא(חלשנ אלש בתכמ),רנבא

?ילש המואת שפנ ךתוא דיפסהל רשפא ךיא
תויהל ןמזה ותואבו םלוכ ליבשב םש תויהלו לודגב רבד לכ תושעל דימת תעדיש ,התא
.דוחל דחא לכ םע תמאב
םלוכל ךייחל תעדיש ,דודיעלו החמשל רוקמ דימת יל היה ךלש חוטבה ךויחהש ,התא
תועוגרו תומשונ תולוחכ םייניע .טיטרמ ,הייחמ ,םח ,ישיא היה ךויח לכ לבא
טבמו ךויח קר ,קיפסמ היה הז .רדסב היה תמאב המ םושמו ,"רדסב היהי" ךל תורמוא
.ירובע ,םלוכ רובע לכה תא רדסל ידכ ךלש
עגמלש ,םירחא םיקוביח ףלא הווש ךלש קוביחש ,דומח רנבא ךתוא ראתל רשפא ךיא
שי .ידבלמ וחכשי אלש תונב הברה דוע שיו ,ןכ ,דוע לש םעט היה דימת ךלש םייתפש
המ לע רפסמ ,שעורו זילע קוחצ יווילב עמשנ דימת ,ספספל רשפא יאש תוחכונ ךל
.ךרדה לכ ךרואל העירכה ךלש תוינטנופסה לבא .ןנכתמו השוע התאש המ ,תישעש
ינא ךא ,ןוכנ .ןתיא עלס ,ןוחטב ךלוכ .םינפבמ הברה הברהו ץוחבמ ,רנבא הפי התא
,רדסב לכה ךלצאש תנרקה דימת .תובצעב ריכהל םג תעדיו ,תושיגר ךב התייהש תעדוי
ינא הזה עטקה תא ,לעי" :יל תבתכש ומכ .רדסב היה לכה דימת אלש יתעדי ינא ךא
יתנשי וליאכ יל הארנ טושפ .רפתסהל תכלהש ירחא ,ךממ התיבה יתרזחשכ ךל בתוכ רבכ
םלוכו הרוחא הנש יתרזח ינא.םירבח הברהו ,םירבח אל רבכ הברהו יתמק וישכעו
יכ .חמש רתוי היהיש ידכ עבצ יתפלחה וישכע .הנשמ אל הז לבא םוקמ ותואב וראשנ
"..תוכבל ךרדב ינא לבא המל עדוי אל
ינא המכו ילא רושק התא המכ יל תבתכ ,ונארתה אלש ךורא ןמז רחאל .חצנל רבח רנבא
אל" :תבתכש ומכ .דימתל ונתוא רושקיו חצנל ךשמיש טוח ונניב שי ,רנבא .ךל הבושח
לא ,רנבא ."ירמגל קחרתנ םא םג ,בלב םוקמ ךל ריאשא דימת ינאש יעדת .הנשמ
.תתל תעדי דימתש ןוחטיבהו םוחה תא יל ןתו בורק יתיא ראשית .קחרתת
םילעמ ךממ תונורכז הברה ךכ לכ ,קוחצב לוהמ בצעב ךילע םירבדמ ונחנא םיימוי רבכ
ךרדב םייחב הלוכ תא אלממ התאש םייח תאווצ ,המלש האווצ תראשה .םינפה לע ךויח
לוכי ,עדוי אל ינא לבא" :תבתכשכ םייחב לרוגה לומ ךלש ןוצרל םעפ תסחייתה .ךלש
."יתיצר אל ינא תאז לכב לבא ,הצר לרוגה הככ ,תורקל רומא הז הככש תויהל
,שדחמ יתוא שובכתו ילא ךייחת דימת התא .יתיצר אל ינא םג ,הצר אל דחא ףא ,רנבא
.םיטמק דוע אל ופסוותי אל םעפ ףאש יחצנ ךויח

רומש .תבהא ךכ לכש םימשה לומ לאו המדאב חונ ךלש הנורחאה ךרדל דומח םולשב אצ
.ןוסא םוש הרקי אל ונלש גאדו םשמ ונילע
?רנבא ןוכנ ,לוכי התא

.ד לעי ,ךתוא תבהוא

(הרבח לש דפסה)ל"ז סרדא רנבא לש ורכזל

התכל ךירבחו ךירומ ,ונא
ךממ דרפיהל םויה םיצלאנה
םיספות אל ןיידע
ןימאהל םיברסמו םיהוב
.םידמוע התע ךרבק דילש

,תרקבו תאב תבש לילב קר
.ונקחצו ונחחוש ,ונשגפנ

דעל ךתוא רוכזנ ,רנבא ,ונחנא
ץרמנו ססות יח
םינפה לע ךויח םע
.םייח תחמשו בוט אטיבש

תוטשומו תוחותפ םיידי םע ךתוא רוכזנ
הלועפ ףתשל ,הרזע שיגהל
רקוב לכ לואשל בידאו ךר לכב
"עמשנ המ"
םירחא לש םמולשב ןיינעתהל
.ךתוא םיבבוסל דימת גואדלו

ףעיב ףלוח תייה רפסה תיב ירודזורפב
שרדנש תמיא לכ בדנתמו ץר
םיבר דוע ךירחא ףחוס ,ךכו
.םיקבדנ ויה ךתוגיהנמבש

םינשב ךר ךתויהב רבכ
םידימלתה תרבחב גיהנמ תייה
ימנידו ליעפ תווצ תגהנה
.יתימא גיהנמכ תורגבב ,תוירחאב

,רנבא
תפטקנ ךביאבו ךתוריעצב
תקפסה תונבלו רוציל םרטב
ךיתוינכת םי תא תשמימ םרטב
.ךיתומולח לכמ דחא םולח ולו תמשגהש ינפלו

,רנבא
רסחת דאמ ונל
.ךורב ךרכז יהי .חכשנ אל ךתואו,רנבא

םיעדוי םיכאלמ ןכ םא אלא ,ארקת אל םלועל הארנכש ,בתכמ וישכע ךל בתוכ ינא
ךניאו תייה התאש הדבועה תא טולקל לגוסמ אל ינא .הרוחשה היגרנאה לכ ךותב אורקל
הז ילוא .רעטצמ ינאש רמולו ,החילס שקבל יתקפסהש ינפל תכלהש טלוק אל ינא .דוע
.יל עיגמ הז ילוא .ןופצמה ירוסי םע ןאכ יתוא ריאשתו ךלתש ךכ תויהל ךירצ היה
הארנכו ,ונייהש ומכ ,םירבח ןיבו .ידמ ילוש רבד לע ונברש ןיבהל ךירצ יתייה
.עירפהל ךירצ אל הז ,היהנ אל םלועלש
חלוס התאש הווקמו .יתללועש המ לכ לע ,תוחילס יפלא ,החילס שקבמ ינא לכ םדוק זא
.תויהל תבהא ךכ לכש הפיא ,הלעמל םש
ךלצא םינשי ונייהש ,םיבוטה םימיב ומכ ,םש ונינש תא יתמשנו רדחב ךלצא יתייה
אל ינאו ,ונלש םייחה ויה ולא .תונבו םייוליב ,םיפוצ קר ,תוגאד ונל ויה אלו
דחפמ התאש תרמא תוומה לע ונרבידשכ .הפ יתרתונ ינאו תכלה התאש טולקל לגוסמ
ינאו תכלה התאש וישכעו ,באכה קר יתוא דיחפמ אל תוומהש יתרמא ינא ,ארונ ונממ
.רנבא רתוי ןיא וישכעו תייה דחא עגרב וליאכ .באכ הברה ךכ לכ םע יתרתונ
רעטצמו ,ךמלועל תכלהש ינפל ךתוא יתרכהש ומכ קמועל ךתוא ריכהל יל אציש חמש ינא
הווקמ .טרכקזבה םע ונישע רמותו ינאש תוטשה ללגב רשקה תא ונקתינו שפיט יתייה םא
ךכ לכ יל הארנ ךתא רבדל רוזחל יל ןתנ אלש דובכה םואתפ ,ידימ רחואמ אל הזש
ומכ רשוא קר עדתו לבס דוע עדת אל ילוא ,םלועל דלי ראשית ילוא .יתודליו ישפיט
.ךל עיגמש
ילוא .דוע רוזחי אלש ,חמש תיב םעפ היה הזו ,םיבוצע ךכ לכ וארנ ךלש םירוההו
ךכ לכ .וישכע טקש ךל שיש הווקמ .תויהל ךירצ היה ךכ ילוא ,ידימ םדקומ תכלה
סייגתהל ךל אצי אלש רעטצמ ינא .תועמדה םע םידרויו םילועו םיפצ תונורכיז הברה
.ךמצע לע םירבד הברה דומלל ךל תרזוע התייה יתעדלש תאזה היווחה תא תווחלו
םש תייה התא ילש םישק יכה םיעגרב המ םושמ .םישק יכה םיעגרב ךמצע תא ריכהל
.ןכייחה דליה ,ךדיל ןטק ךכ לכ הארנ םלועהו ,ונשיעו ,ונקחצו ,תמחינו ,תרזעו
המכב ךירחא רגפמ עובק ינאו תורחתב ונחנא וליאכ ךלש לצב יתשח דימת המ םושמו
הנשמ אל רבכ הז וישכעש הארנכ לבא ,םיואמ ךכ לכ יתשגרה המל עדוי אל .םידעצ
וישכע זא ,ונממ דומלל אלא רבעה לע רעטצהל אל ףידעמ ינאש רמוא דימת ינא .הברה
,חלוס התאש הווקמ .ךתא םילשהלו אובל ידכמ ידימ םטמוטמ יתייהש רעטצמ ינא
.ךתוא רוכזל דימת הווקמו

דדלא


הכוב ןאכ דמוע ינא תאז לכבו ,ךממ םכח אל ,ךממ רגובמ אל ,ךתוא דיפסאש ינא ימ
,הלימ לכמ ,הניפ לכמ הלוע םואתפ דחיב ונל התייהש םייחה תפוקת .ךתנומתב ההובו
,תחלס דימת ,חלוס חטב התא .החונמ יל םינתונ אלו ישאר תא םיפיצמ תונורכיזהו
התאו ךידעלב הפ ונחנאש ,ונילע ךל באוכ תצק ילוא .תחמש דימת יכ ,חמש חטב התאו
,עגר לכ תיצימו תלצינ זא .םלשומ ראשת דימת הככ ,היהי הזש תיצר ךכ ילוא לבא .םש
.ךיאו המל ןיבהל םיסנמ ,ןאכ םימומה ונרתונ קר ונחנאו ,ךייחל תקספה אל םלועלו
יל היהש חאה לע יתרתיו ,וניניב דירפהל ךלשו ילש וגאל יתתנשכ רדסב יתייה אלו
קיזחמ יתייה ילואו ,לכה תרתופ התיה הנטק החילסו .ונינש לש ימצעה דובכה תבוטל
הארת ונילע לכתסת םא .ךתומ לא לפונ חנוצ תייה אלו אירממ תייה אלו ךתוא
בוצעה דצה תאו ,קחוצ ךתוא וריכה בורהש ללגב ,םיקחוצ תצקו םיכוב תצק ונחנאש
ףידעהש תונורתפמ קמחתהש דצה תא ,בזכאתהו בהאש ללגב באכש דצה תא .םיטעמ וריכה
תובירמ ,תובהא לע ךל יתיכב םעפ .תויעבה םע דדומתהל תוסנל אלו ימיטפוא תויהל
לבא ,ביגתו עיפותש הכחמ ,ךילע הכוב ינא וישכעו םייתוטש ךכ לכ םיארנש םירבדו
לע םירבדמו הלוזב רפסה תיבב םיבשוי ונחנאשכ ישארב ךתנומת קר .םילימ ךל ןיא
.רבד ותוא ויהי אל ילש םגו ,רתוי ךל ויהי אלש םייחה

דדלא


וקנפיש םיכאלמ לש םי ךות לא ,חנצו טעמכ הנורחא םעפש ,ךאלמ לש ךויח םע דלי
,השק המכו רסח התאש המכ עדוי התאש הטמל הפ םיווקמ .באכת אלש וגאדיו ךתוא
דימת .האור התאש םיעדוי לבא ךתוא םיאור אל ונחנאשכ ,הנורחא םעפ םולש רמול
םג ויה םתסה ןמ .רתוי דורו םלועה תא תושעל ךיאו םחנל ךיאו ,רמול המ תעדי
קר ,הפב ךממ ראשנ בוט םעט קר .רכזהל השק וישכע המ םושמ לבא ,םיפי אל םיעטק
ןיבהל םיכירצ ונייה ילוא .רתוי בוט םוקמל ךל תכלה ידמ םדקומ ,ידמ טעמש לבח
היהנש ךיא לע םולחל ונפדעה לבא ,םייחל ןנוכתהל ליחתהל ,רגבתהל ךירצ ,ידש
םע ,חצנל רענ ראשנ התא וישכע הנה זא .םידלי הזה ןמזה לכ תורמל ראשנ םירגובמ
המכו תונורכזה ,תועמדה םע הטמל ןאכ ונרתונ ונחנאו ,םייוליבהו קוחצה לכ
וליאכ .תוחותפ םייניע םע ןשי ךלש ,חנוצ ךלש ,קבחמ ךלש ,ךייחמ ךלש .םימולצת
םשב החילס שקבמ ינא .תורקל לולע הז והשיתמש תעדי דימת וליאכ ,הזל תיכיח דימת
דע ונל היהש המ תא ךירעהל םיעדוי אלו םישפיט ונחנא םימעפל ,ער ךל השעש ימ לכ
וליאכ הז .החילס שקבל השקו ונילע רבוג וגאה םימעפל זא םגו .םידבאמ ונחנאש
,ידימ רתוי ,רכוז ינא וישכע זא .העמד ליזהל ךיא ונחכש רבכ ,ונלש דובכהמ דירומ
לא ץורל ,ונרמא אלש םירבדל ,ונקפסה אלש המ לכל רוזחל לכונש ידכ הפ היהתש ףידעמ
.וכותב אצמנ התא וישכע הארנכש רואה ךות
.גרהנ רנבא 24.4.99
דדלאםויב ירעצל .םימעפ יפלא רבכ יתעמשש שודנ ךכ לכ טפשמ .ינממ והשמ תומי תומתשכ
יתשגרה הנואתה לע העדוהה תלבק םע רקובב תבש םויב .הנושארל ותוא יתנבה תבש
תא אצומ אל ינא .החונמ רסח ינא ,רנבא ךתומ לע העדוהה זאמ .םינפבמ ערקנ ילוכש
.הזה באכה לע לקהל רשפא יאש הארנכ .אבצב אל ,םירבח ןיב אל ,תיבב אל ימוקמ
- ונלצא תיב ןב תייה תמאבש ןווכתמ ינא ,חא רמוא ינאשכו חאו רבח יליבשב תייה
,תצק ילש אבא םע רבדמ ,עיגמ תייה אבצב יתייהשכ םג .הצור התאש יתמ ךלוהו אב
אל - דחי םירג ונחנאש ונרפיסש רכוז ינא תויורגבה תפוקתב .רדחב ילצא בבותסמ
תא ילע חינמ ,טקשב יתטימל דע עיגמ ,התיבה ילא רקובב סנכנ תייה .עגרל ונדרפנ
םויב .ןושיל ךלוה יתייהשכ קר בזוע תייה .תוקעצב יתוא ריעמו ךלש הלודגה דיה
אוה יתיבש רורב היה יכ ,ךלש םירבח הברה ילא עיגהל וליחתה ,םלוכל עדונשכ תבש
הנואתהש ונרמאו ונרזח ונלוכ .ןימאהל ונבריסו תיבל ץוחמ ונלוכ ונדמע .ךתיב םג
,עיגתש וניכחו םש ונדמע .ךלש םייחה ךרד תא ,ךלש לזמה תא תדגונ ךכ לכ תאזה
תא לאוש ינא - וישכעו .תעגה אל התא לבא - ונילע קחצתו םיכוב םלוכ תא הארת
ינאש ןמזה לכ יל םירמוא .הבושתה תא אצומ אל ינאו ךידעלב םיכישממ ךיא ימצע
תאזה הנואתה לכ םא לבא ,ונניא התאש ןיבהלו יתואיצמ תויהלו האלה ךישמהל ךירצ
.אל המו יתואיצמ המ עדוי אל רבכ ינא זא ,תיתימא

ופחיר טושפ תומשהו םילמהו רפסה תיבב ןורכיזה םוי סקטב דחי ונייה ישילש םויב
,ונילע ןטק לכהש בושחל הנוכת התייה דחי ונייהשכ ילו ךל יכ ונל ועגנ אל ,ונדיל
.ונתיאמ םג םיקזח רתוי םהש תוחוכ שיש ,רנבא רבתסמ לבא ,םלוכמ םימכח רתוי ונחנאש
,עגר לכ תלצינש ךיא ,ךלש םייחה ךרד לע ונרבידו ינאו ךירבח לכ ונבשי תבש םויב
המכ ךל יתרמא ,אבצל יתרזחש ינפל ינממ תדרפנשכ הלילב יעיבר םויב ךיא רכוז ינאו
הז ללגב חטבו םייח תושעל תלצינ ךלש םייחב עגר לכ ,ךלש םייחה תרוצב אנקמ ינאש
דחי וניליבש ןמזה לכמ תונורכיז הלעמ ינא .םעפ ףא ףוצרפהמ ךויחה ךל דרי אל
ךכ לכ דוע תושעל לוכי תייהש השוחתה הז לע הביעמ לבא ףיכו בוט ךכ לכ הארנ לכהו
ןיבמ אל ינאו תכלה דחא עגרב זאו .דחי םינש הברה ךכ לכ דוע תולבל ונלוכי .הברה
המל .תוינכות הברה ךכ לכ דוע ךל ויה ,ונתיאמ ךתוא וחקל המל ןיבמ אל ינאו ךיא
?ןתוא םישגהל ךל ונתנ אל

.חוכ םוש יל ןיא ךידעלבש םיניבמ אל לבא ,קזח היהת ןמזה לכ יל םירמוא
היהיש לבא ,הלעמל םש םוקמ יל רומשתש שקבמ ינאו ךילא עגעגתמ ינאש ךל עד ,רנבא
.רפסה תיבב ומכ ףוסב בוט םוקמ
.ילש חא ךתוא בהוא ינא

.א ינד

(26.4.99 רבח לש דפסה)


םיפוצהמ םירבח

לוקה ילב ורבע םוי םישולש ,ךלש תולוחכה םייניעהו ךויחה ילב ורבע םוי םישולש
אלו ןוסאה תא לכעל םיסנמ ונא םהבש םוי םישולש .ךידעלב םוי םישולש ,ךלש דורצה
.רבעב םיזחאנ ונחנאש םוי םישולש .תישעש תויוטשה לכמ קוחצלו ךב רכזיהל םיקיספמ
םיצמאתמ ונחנאש לככו חונמ םינתונ אל תונורכיזהו רבגתמ קר באכה םויל םוימו
ער םולח ומכ ונל הארנ ןיידע הז ,רוזחת אל םלועלשו ,ןאכ אל רבכ התאש ןיבהל
.עיפות הינש דועשו
רבד לכשכ ונל השק לבא ,רדסב רבכ לכהש הארנ הז ץוחבמ ילואו הרגשל רוזחל םיסנמ
.ךתוא ונל ריכזמ םישוע ונחנאש
ינפל ךתא ונישעש לויט ותוא ,תרניכל )תרגוב הבכש( ג"בכש לויטב ונייה עובש ינפל
אל רבכ לויטה םעפה לבא ,ןוריל םע ונתוא תכרדהשכ םייתנש ינפלו צ"שמה תייהשכ הנש
לש תונורכיז הז ונל ראשנש המ לכו ונתיא תייה אל רבכ התא יכ רבד ותוא היה
.םש ונרבעש םיפיה םיעגרה

?תראשהש לודגה ללחה םע ונל השק המכ האור אל התא ,סרדא
.דרפיהל לכונש תוקד המכל קר ?רוקיבל ץופקת ילוא
ונל בושח התאש המכ ךל דיגהל םיצור ונחנא הלעמלמ ונתוא האור התאש הווקתב זא
.ךתוא בהאנ דימתשו םיבהוא ונחנאשו

"ךופה" דודג - ונבלב ראשית דימת
,סרדא

ךויחו הנפואב דימתש תקורסת ,שמש יפקשמ ידי לע תורתסומ דימתש תולוחכ םייניע
.רחא דחא ףאל היהי אלו ןיא ותואש לודג
דימת ,שאייתה אל םעפ ףאו רוזעל ןכומ היה דימתש ךירדמ ,חוכשל רשפא יאש ךירדמ
.המידק ונלוכ תא וירחא בחס
ידכ םש היה דימת חוכ היה אל רבכש םגו ,בצקה תרסח הרישהו ,ולש האגה הכילהה םע
,תירקיעה ותרטמ התיה שוביג .תדרל דודגב לרומל ןתנ אלו ,ןברדלו רוחאמ ףוחדל
שוביגה ןעמל לעפ ןיידע ,רחא דודג ךירדהל רבעשכ םג .ותוכזב המשגתהש הרטמ
.טבשב וכרענש תוינטנופס תוחיש םתס וא רוזחמ תושיגפ ידי לע הז םא ,תודחאתההו
ותמורתב ךישמהו ,ונלוכל הלודג העתפה התיה וזש דיגהל רשפא יא ,צ"שמל ךפה אוה
לש תויפיצה לכל רבעמו לעמ דמע ךירדמו צ"שמ רותב .ןורחאה ומוי דע טבשב הלודגה
ךירדמ היה יכ הנווכה םוש ךירצ היה אל סרדא" :הרמא ךלש ת"דגשארהש ומכו םלוכ
."הדילמ
הווקת ונל ןתנ ,ונלוכ בל תא הבשש ולש ךויחה דימת ,םיבוצעהו םישקה םיעגרב םג
,תונוכנ ,תוינויגה ועמשנ דימתש םילימ ןתוא ,עיגרמה רובידהו ךויחה םעו ,בלב
,ותברקב תויהל קר וא והומכ תויהל וניצר ונבור .ריתסהל הסינש שגרב תוגופסו
.ותוא ונצרעה ונלוכ ,ןימ וא ליג לדבה אלל םלוכ לש יוקיחל לדומ היה אוה
.םלוכ לש סרדא םצעב וא ונלש סרדא היה הזכ ?אל ,םלשומ עמשנ
.ונלש רוביגה תייה ,סרדא
.בוט שארב ךתוא רוכזנו ,ךתוא בהאנ דימת
,דעל םיבהוא

.(םיכינח) העונו באוי ,םות
,ךישמהל תאזב בייחתמ ,דיתעב ידיקפתבו 'ט ךירדמכ ,תונליא טבשב ג"בכש רבח ינא
.טבשל ותבהא תאו ולש יווהה תא ולש תשרומה תא ,רנבא תא רוכזלו דמלל ,ריקוהל
יתלדג .םינומ תרשע לבקמו דמול ,םרות ,דימת טבשב ןאכ ינא ,יתקבדנ ינא יכ
.ותוכזב ,טבשה תוכזב יתחתפתהו
.ולש תונשקעהו ולש תויחה ,ולש תעדה תולק ,ולש תוגיהנמה תוכזב

הדות ,רנבא


.(ךינח) .מ ןולא,סרדא
תחלצה .תחלצה - תיסינש רבד לכב השעמל ,םירבד הברה ךכ לכב תחלצה .תחלצה התא
,ונימב דחוימ יפוא ול רוצילו םלש טבש ררועל תחלצה ,םישנא ןומה לע עיפשהל
םע םח רשק רוציל תחלצה ,םידומילב תחלצה ,תזרפומ תומכב םינומרוה ררועל תחלצה
.תועמד ןומה ןומה םהמ איצוהל תחלצה ,םדא לכ
אל לכה תורמל לבא ,ךייח תא הז רובע תמרת םנמא .תלשכנ דחא רבדב תאז לכב לבא
,ןדבואה תשוחת תא יל ריבעהל ךנויסנב תלשכנ .תוומ והמ ןיבהל יל םורגל תחלצה
,(התוא יתבתכ ינאש וליפא) לבא תעדומ לש ,היוול לש תועמשמה המ יתטלק אל ןיידעו
.תלשכנ לבא ,קזח ךכ לכ תיסינ .העבש תבישי לש ,ןורכז רנ לש
הנשמ אל .גישת אל רבכ וזה הרטמה תא יכ ,ץמאתהל קיספהל לוכי התא ,רדסב הז זא
.ץמאמה לע לבח ,רוזחתש ףידע ןכל .ונניא התאש טולקל לכוא אל ינא ,רובעי ןמז המכ
הנומש םא .ךינפל הברה דוע לבא ןומה תגשה ,תושעל עדוי התאש ומכ חילצתו רוזחת
םיששב קיפסהל דוע רשפא תוחלצה המכ בושחת ,תובר הכ תוחלצהל ואיבה םינש הרשע
.תופסונ םינש
םלועה לכ תא תונשל לכות .רוזחת םא היהי בוט ךכ לכ ,ךלש תויוטשה םע קיפסמ ,ונ
םיבר תומלוע תונשל רחוב התא תאז םוקמב לבא .ךב ןומטש קנעה לאיצנטופה תרזעב
ירחא ןיקתה ובצמל בושי אל רבכש ,םירתונה ,ונתיאמ דחא לכ לש םלועה תא ,םינטקו
.ךלש הזה קירטה
אלמ ינא לכה לעמ ,תאז םע .ימצע לע סעוכ ינא רקיעבו ,הככ תכלהש ךילע סעוכ ינא
תוסט אל םג ןה ,הארנה יפכו ,לגרב תוכלוה אל הלאכ תוחלצה יפלא .ךיפלכ הכרעהב
.ןומה הושש דחוימ םדא התא ,לכה לע דובכה לכ .סוטמב
רוזחל ןמזומ התא ןמז לכב זא .ליחתהלו ךישמהל ,םייסל םירבד ןומה דוע ךל שי
םיחיטבמ ונחנא .האלה ךישמהלו הלאה םייצלמשה ןורכיזה ירפס לכ תא עורקל ,ונילא
ימ ונבה וישכע יכ ,ךלמ לא ומכ ךילא סחייתהלו ,הבהאו הצרעה ןומהב ךתוא לבקל
.תמאב התא
?הז תא תישע המל ,סרדא
.הלעמל קזח היהת ,ךל תוכבל ךלוה ינא

(ךינח) .נ רחש

.ב.נ
התא םא זא .םינפ לא םינפ קר השעא ינא הז תא לבא ,דיגהל םירבד ןומה דוע יל שי
.םש היהא ינא - טבשל אוב ,ןרקס
היה אל הזה בתכמה ,ותוא אורקל לוכי תייה םא וליפא .ךל תבתוכ ינאו ,ירחא םוי
רהבתי לכה ,בותכ הזשכ ילואו ,לכה טולקל הסנמ ינא יכ תבתוכ ינא .ךילא עיגמ
החילצמ אל טושפ ינא .לכה איצוהל הסנמ ינא יכ תבתוכ ינא .ינויגה היהי ,םואתפ
,וילע םירבדמ םלוכש יקנעה ךויחה םע ,טבשל רתוי אובת אל .סרדא .תמ התא .ןיבהל
אל לומתא לבא .הטילשב לכה ,ךל ךייש לכה וליאכ .םלוכב הרשמ התאש ןוחטיבה םע
םילוכי ונחנאש רבד םוש ןיא .ונתטילשב אל ,יתטילשב אל תוחפל .הטילשב היה לכה
,ךממ תונורכיזה לכ תא ףוסאל תצמאתמ ינא .לכה םישוע ונייה - סרדאו ,תושעל
תכייח ,'ח התכב ,בוחרב םעפ ךתוא יתיארש תרכוז ינא .ךתוא ריזחי אל הזש וליפא
ריכמ התא הפיאמ יתנבה אלו ,הברה ונרביד .די 'ת יל תצחלו הזכ יקנע ךויח ילא
.גיהנמ ,הזכ טלוב .סרדא דוע ןיא .ריכהל אל השק - ךתואו .ילש םש 'ת עדוי ,יתוא
.הלש "סרדא בלש"ה תא היה ןאכ תחא לכל טעמכ - תונבהו ,ךתוא םיצירעמ םינבה
ריהבהל .ךל ריזחהל ונקפסהש תבשוח אל ינאו ,הברה ךכ לכ תתנ .ןגוה אל טושפ הז
הז המל זא ,רוזחל ןאל ךל שיו ,ןאכ היהנ ונחנא .היהת דימתו ,תייה בושח המכ ךל
,ךתוא ריכזהל ידכ ,ןאכ היהנ תאז לכב לבא ,רוזחת אל התא ילוא ?תורקל ךירצ היה
.סרדא הזכ היהש ,חכשי אל דחא ףאש ידכ
אוהו ,הזה בתכמה תא ןעמל ןאל ןיא יל לבא .תבותכ םג ול שי בורל ,בתכמ םיבתוכשכ
ראשית דימתש ,תעדוי ינא לבא ,ןיא ךל םגו ,תיסיפ תבותכ ול ןיא .ילצא ראשיי
.ךורב היהי דימת ךרכזו ךתוא חכשנ אל םעפ ףא .תרגסמ ךותב קר אלו ,טבשב ונתיא

.(הכינח) .ק תרפא


החפשמ ידידי

,ןתיא ,ימענ

.רפכה ותואמ ונינש ונחנא
ונתחתה וליפא ,ונסייגתה ,ונבהא ,ונמלח ,לסרודכ ונקחיש ,םיפוצב דחי ונלדג
.ולש סוטמב דחא לכ - ויהש רתויב תושקה תומחלמב ונמחלנ .שדוח ותואב
.73 תנש ףרוח לש םירגובמה ונחנא
תונמלאו תויוול הברה וניוויל .םיגרהנ ,יבשב םילפונ ,םיעגפנ םירבח וניאר
ןדבואל ,המוד היה אלו ונתוא ןיכה אל ,רבד םוש ,רבד םוש לבא .תולוכש תוחפשמו
.ריעצ ךכ לכ ליגב גרהנש ,דלי ,ןב לש ארונה
ונתוא דמיל אל דחא ףא .םילימ ןיאו - םכלומ םיבשוי ,םירבחה לכ םע דחי ,ונחנאו
.םואתפ ךכ ,ןב ודביאש ונלש םיבוט יכה םירבחל םירמוא המ
,ןטקה דליה ,רנבא ,הלחתהב :הנש לכב יקסה תועיסנו םילויטה לכב ,םירכזנו
,ךכ רחאו .דחפמ אלו ונירחא ץר -בבושה - אוה לבא ,םידליה תצובקל ותוא םישרגמש
.לודג ומכ תויהלו רגפל אל ידכ םייניש קרוח ,םירגובמה תצובקל ףרטצמש דליה
,יוכיס םוש ילב םיסנמו וירחא םיצר ונחנאש ,ליבומל ךפוהש ,רענה רנבאו .חילצמו
.םימלשומה םיעוציבבו היגרנאב ,ץרמב ותוא תוקחל
.ונבהאש רנבא
- לקהל ידכ ,תושעל וא ,דיגהל ןתינ דוע המ םישפחמ קרו ,םכלומ םיבשוי - בושו
,ךיא שפחלו ,דחי ךישמהלו ,םכתא תויהל טושפ ,םיסנמו .ארונה באכה תא - טעמב ולו
.םילימ ןיא - םכל רמאל קר םיחילצמו


יתסאו םרוירצונ דימו ,רענ ,רנבא התאו תובר םינש ירוחאמ ינא ,ונרכה םיפלאב ירקימ שגפמב
.ונניב "קילק"
.בשחתמו רבח ,יניצר ,רגוב ,םידליל ןמזב ובו םירגובמל סחי תתל תעדי

.םירבח ויהת יאדובו ושגפת ,םימורמב םש ,חתפי ינב


.רומ יזועישאר ףדל הרזח