"עיפשהל םשו ילש השינה תא אוצמל ,דחא רבד הז הצור ינאש רבדה"
ילאירה ס"היב רגוב היה .20.10.1980 ב הפיחב דלונ ל"ז סרדא רנבא
םידימלתה תרבחב ליעפ היה רנבא .םיבשחמו היגולויב תמגמב הפיחב ירבעה
שמ אלש ךויחהו בחרה וטבמ .תלוזל ובל תמושתבו ותרזעב טלבו ס"היב לש
תא שידקה רנבא .ובבלבש םדאה תבהאו םייחה תבהא תא ונייפיא וינפ לעמ
,'טו 'ז תותכ תובכש תא ךירדה ,םיפוצה תעונתב תוליעפל ותלוכיו וצרמ לכ
םיבר םילגעמ ויה רנבאל ."תונליא" טבשב "ריעצה טבשה זכרמ"כ שמישו
ויתויוליעפל ףסונב .הרובחה לש ךוותה דומעל בשחנ םוקמ לכבו ,םירבח לש
החינצו יקס ,םיבשחמ ,לסרודכ :ויביבחתל םג ונמזמ רנבא שידקה תונושה
.תישפוח

:ובתכב דיתעל ויתויפיצ תא רנבא עיבה ותומ ינפל םייתנש
."עיפשהל םשו ילש השינה תא אוצמל ,דחא רבד הז הצור ינאש רבדה"

תישפוחה החינצה ןודעומ לש סוטמ תנואתב רנבא הפסינ 24.4.1999 םויב
הצרעהו הבהא תושגר לש ןפוד אצוי ץרפל םרג ותומ ."םינובה" בשומ דיל
םלוכש רבחו גיהנמכ רנבא לש ויתונוכת תא שיחמהש ,רעונה ינב דצמ
הבכשהו הכרדהה ףגא תא ארק ,"תונליא" םיפוצה טבש .וירחא םיכלוה
תגהנה .תופסונ תויוליעפב ורכז חצנומ ןכו ,רנבא לש ומש לע תרגובה
תאירק תועצמאב רנבא לש ורכז תא חיצנהל הטילחה הפיחב םיפוצה תעונת
.ומש לע ,ץיק ידמ םייקתמה הכרדהה סרוק

לע ןרקה" תא םיקהל הטילחה ,ל"וחבו ץראב הידידי םע דחי ,סרדא תחפשמ
- רנבא לש הבותכ אלה ותאווצ תא םייקל תנמ לע ,"ל"ז סרדא רנבא םש
ךות ,םיפוצה תעונת לש הבושחה תיתרבח תיכוניחה התוליעפב ךומתל
ינועט םירוזאב תוליעפל עויסו הריעצ תוגיהנמ חותיפל תוינכתב תודקמתה
ץמאל הפיח ריעה תצעומ לש התטלחהמ םג הכימת תבאוש וז הטלחה .חופיט
,ענצמ םרמע רמ ,ריעה שאר .תינוריע רעונ תעונתכ םיפוצה תעונת תא
רנבא לש ורכז תא חיצנת וז הלועפ .ןרקה לש דובכ אישנכ שמשל םיכסה
ויפואל המיאתמה - ףקיה תבחרו תכשמתמ ,תיתועמשמ רעונ תוליעפב
.וייחב ותלועפ זכרמלו


ישאר ףדל הרזח