סרדא תחפשמ דפסה

םת אלש רפסה

ובתכנ אלש םילימה
ומלשוה אלש תורושה
םיקיר ורתונש םיפדה
םת אלש רפסה

?םלוע לש ונוביר ,עודמ

החיטבמ הכ רופיס לש ותישאר
,הזילע דאמ ,תכייוחמ ,תקתרמ
הזוזת לכ הלימ לכ ,דעצ לכ
.החלצהה - ןווכ לע העיבצמ

,תלוזל תושיגר ,םייחה תבהא
- טבמה רושייו תונוכנ םילימ
,דיב קשנ םה ךויחו קוביח
.דעונ אוה תולודגל ,ליבומו גיהנמ

,ןוילע ךרע איה תורבח
,ןויגהב תופורצ הניבו המכח
,רתוול אלו דעיה תא גישהל
.רחאל רוזעל ,םיכרע תונקהל

רנבא והז

םישעמ ובר המ
,םינשה ח"יב

דח הכ באכהו

םת אלש רפסה
םיקיר ורתונש םיפדה
ומלשוה אלש תורושה
ובתכנ אלש םילימה

סרדא ןתיא
.1999 טסוגוא.םירוחש םימש

,םילוחכ םימש םיאור אל
,םינפ הריאמ הניא שמשה
לפאו ההכ ,רופא הכ לכה
.לפתל הכפה - המלענ תילכתה

,בחרה טבמה ,ךויחה רסח
,בבושה קיזה ,םייניעה רואמ
- רסח וקלחו ערקנ יבל
.רנבא ירבח ,ריעצה ינב

,םלוכ לע ףיקשמ יאדו םימשמ
,םלועה ברח יכ לבקל ןאממ
,םירוהל ,חאל ,תוחאל גאוד
.םירוביג ויה ,םכשאר ומירה

ביבס וטיבה ,דימת יתוא ואר
,בישא םכטבמ ונפתש לכב
בקוע הלעמלמ ,םכתא ראשא
.בהואה בלבו ךויחב ,טבמב

עדת אל יאדו ,יריקי השק הכ
,הדבא תיארונ ,קומע ךנורסח
- רצונ חצנל ךתוא יבלב
.רנבא ירבח ,ריעצה ינב

.2000 ראורבפ,רנבא

קר קתנתמ אלש דמצ ונחנא םויהמ ,וחורבו ושפנב קתנתמ אלש דמצ ונייה הנש 18
והשמ תיצר םא .לגלגתמה קוחצה ,ךויחה - ךלש ינשה םשה הז "םייח" הלימה .וחורב
ךליבשב .הצור התאש המ תא גישמ תייה - םלועב ףרוטמ יכה רבדה היה הז םא םגו
.םתוא םג תרבש םויה ,לובגה ויה םימשה
םא .ךלש םייחה תחמש תא תסנכה התיהש היונפ הניפ לכבו דחיב הברה ךכ לכ ונרבע
.םש ךממ קלח תראשה םעפ לכב - ברעב תואיציב ,רפסה תיבב םא ,תויתחפשמה תוחוראב
תיב הרומ לכ ולאשת .םירומה לש יתחפשמה טויסה ונייה ,םיכלמ ונייה רפסה תיבב
הברה ךכ לכ םישוע ונייה - ףרוטמ דמצ רותב ונתוא תרכוז אלש תחא ןיא רפסה
אל םג ןימאמ ינאו םורזל קיספה אלו ךממ םרזש םייח ףיכ הברה ךכ לכו תויוטש
.היהת קרש םוקמ לכב םורזל קיספי
הברה דוע ןיאש ךל רמא אוה - הריבל ךתוא ןימזה אבס ,אבצב יתייהשכ שדוח ינפל
ןיא" גשומה תא ןיבהל יתיצר אל יל תרפיסשכ .ךתיאו יתיא תולבל הצור אוהו ןמז
יכ הריבל ונתשולש תבשל לכונ אלש עדוי ינא םויה .ןיבמ ינא םויה ,"ןמז הברה דוע
.ונניב דירפה לרוגה
לומ בשא ינא תוחוראב םויהמש ןימאמ אל ינא ,ןאכ אל התאש ןיידע ןימאמ אל ינא
.קיר לבא םייח אלמ אסכ
.היהנ דימתו דמצ ונחנא יכ ךידעלב רבד ותוא היהי אל השעאש רבד םוש
ונלש םלועב - רהמ יכה םיבכ םיקזח יכה תורנהש םירמוא .רנ הלימה תא שי ךמש ךותב
- קחוצו ךייחמ ,קלוד ןיידע התאש עדוי ינא עגרכ וב אצמנ התאש םלועב לבא .ןוכנ הז
,דאמ עגעגתמו הברה באוכ ,הברה בהוא .הלעמל קזח היהת

.רדיק ןונרא


ישאר ףדל הרזח