סרדא רנבא לש ורכזל הנבנ רתאה
םינובה ףוח דיל סוטמ תנואתב גרהנש
תישפוח החינצל וכרדב הארמה רחאל

רתאל ובתיכ - רנבא לש ורכזל רפסה תא לבקל םיניינועמה
ט"נשת רייאב 'ח - א"משת ןוושחב 'י
20.10.1980 - 24.4.1999

:תבותכל חולשל שי רתאל םיבתכמו ןורכיז-רנ תקלדהל

adres@netvision.net.il